Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 1. О. І. Стеценко-Баранова
  ОРГАНІЗАЦІЙНО-ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ У МІЖНАРОДНОМУ ГУМАНІТАРНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ПОСТІЙНО-ДІЮЧОГО СЕМІНАРУ

РОЗДІЛ 1 НАЦІОНАЛЬНЕ ТА МІЖНАРОДНЕ ПРАВО

 1. Н. В. Атаманова, Б. А. Поліщук
  ДЕМОКРАТІЯ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ
 2. В. І. Деркач
  РОЗВИТОК І ПЕРСПЕКТИВИ МЕДІАЦІЇ ЯК АЛЬТЕРНАТИВНОГО ВИРІШЕННЯ СПОРУ
 3. О. Г. Мурга
  ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ ПІД ЧАС РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА З ІПОТЕЧНИМ МАЙНОМ
 4. Б. І. Острянко
  РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСАДИ ЗМАГАЛЬНОСТІ СТОРІН КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ

РОЗДІЛ 2 МЕНЕДЖМЕНТ. ЕКОНОМІКА. ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА ТА ТУРИЗМ

 1. Д. О. Автенюк
  РОЛЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ В IT-БІЗНЕСІ: ВИКЛИКИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ
 2. В. О. Горбаньова
  ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 3. О. В. Дишкантюк, К. В. Власюк
  ГОТЕЛЬНИЙ І РЕСТОРАННИЙ БІЗНЕС У ЧАС ВІЙНИ
 4. Л. В. Прасол, А. С. Захорольська
  БІНАРНІ ЗАНЯТТЯ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

РОЗДІЛ 3 ФІЛОЛОГІЯ

 1. І. Г. Абрамова
  ДО ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЇ НАРОДНОГО ХАРАКТЕРУ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
 2. М. П. Величко
  ДО ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ МІФОЛОГІЧНИХ ОБРАЗІВ У СЕРЕДНЬОВІЧНІЙ АРАБСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (НА МАТЕРІЛІ ЗБІРКИ КАЗОК «ТИСЯЧА І ОДНА НІЧ»
 3. М. П. Величко, М. М. Костюк
  КОНЦЕПТ СКУПІСТЬ У «КНИЗІ СКУПИХ» АЛЬ-ДЖАХІЗА ТА «ГОБСЕК» ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА
 4. В. Ю. Канна
  ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИДІЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНОЇ КАТЕГОРІЇ ПОЗИТИВНОЇ ОЦІНКИ
 5. О. М. Копильна
  ПЕРЕКЛАДАЦЬКІ СТРАТЕГІЇ ВІДТВОРЕННЯ ТРАНСФОРМОВАНИХ АЛЮЗІЙ
 6. З. З. Коржак
  ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СУЧАСНОЇ ВІЙСЬКОВОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ
 7. В. І. Кухарєва-Рожко, Г. М. Дядюра
  МЕТАТЕКСТОВІ ОПЕРАТОРИ В НАУКОВІЙ МОВІ
 8. Т. В. Шадріна
  «ЧУЖИЙ СЕРЕД ЧУЖИХ» У П’ЄСІ ДЖОРДЖА РИГИ «ЛИСТ ДО МОГО СИНА»
 9. Т. В. Шкарадюк
  ПОЛІССЯ Й ВОЛИНЬ У ВІЗІЇ ЮЗЕФА КРАШЕВСЬКОГО

РОЗДІЛ 4 СТОМАТОЛОГІЯ ТА ФАРМАЦІЯ. МЕДИЦИНА ТА ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я

 1. В. О. Малиновський, В. М. Бутченко
  ОСОБЛИВОСТІ ТЕЧІЇ СКАРЛАТИНИ У ДІТЕЙ
 2. В. О. Малиновський, К. М. Митрофанова
  ЗАСТОСУВАННЯ БОТУЛОТОКСИНУ ТИПУ A ПРИ СПАСТИЧНИХ СТАНАХ У НЕВРОЛОГІЇ
 3. Н. О. Нікітіна, В. Н. Кукушкін
  ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ НА ФІЗИЧНИЙ, ПСИХІЧНИЙ ТА СОЦІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ
 4. Л. Г. Петрук, В. Й. Тещук, Н. В. Тещук, О. О. Руських, О. П. Глухих
  ЗАСТОСУВАННЯ СУБ’ЄКТИВНОЇ АУДІОМЕТРІЇ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ОТРИМАЛИ АКУБАРОТРАВМУ В ЗОНІ ПРОВЕДЕННЯ БОЙОВИХ ДІЙ
 5. Г. М. Степанова, А. Р. Макаренко
  ПРОФІЛАКТИКА НЕБАЖАНОЇ ПІДЛІТКОВОЇ ВАГІТНОСТІ В ДІЯЛЬНОСТІ МЕДИЧНОЇ СЕСТРИ
 6. О. С. Суслов, О. О. Тарабрін, В. А. Шмундер
  ПЕРЕВАГИ ПАЦІЄНТ-ДОЗОВАНОЇ ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНАЛЬГЕЗІЇ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ ПІСЛЯ ЛАПАРОТОМІЧНОЇ ТОТАЛЬНОЇ ГІСТЕРЕКТОМІЇ У ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ
 7. О. О. Тарабрін, Д. Д. Гордовенко, Р. Є. Сухонос
  ТРОМБОТИЧНІ УСКЛАДНЕННЯ В ПЕРИОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ У ПАЦІЄНТІВ, ЩО ПІДЛЯГАЮТЬ ОПЕРАТИВНИМ ВТРУЧАННЯМ НА СОННИХ АРТЕРІЯХ
 8. О. О. Тарабрін, Т. О. Максимець
  РОЛЬ ГЛОБАЛЬНИХ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ РОЗЛАДІВ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ У ПАЦІЄНТОК З ПІДВИЩЕНИМ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА В ПЕРИОПЕРАЦІЙНОМУ ПЕРІОДІ ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ МІОМЕКТОМІЇ
 9. В. Й. Тещук, Н. В. Тещук, О. О. Руських, О. В. Бендяк
  РАННІ НАСЛІДКИ ЗАКРИТИХ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВИХ ТРАВМ У ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПОВНОМАСШТАБНОЇ РОСІЙСЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙНИ 2022 Р.

РОЗДІЛ 5 ГУМАНIТАРНI ТА СОЦIАЛЬНI НАУКИ. ПЕДАГОГІКА ТА ПСИХОЛОГІЯ. КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

 1. Н. М. Глушенок
  КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ВИЩОЇ ТЕХНІЧНОЇ НАУКИ
 2. О. В. Горицька
  ПОЗИТИВНИЙ ІМІДЖ ВИКЛАДАЧА ЯК ПОКАЗНИК ЙОГО ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ
 3. В. М. Жмака, І. В. Скрипченко
  ЗАКОНОДАВЧО-ІДЕОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ РАЙОННИХ ГАЗЕТ (ПОЧ. 30-Х РР. ХХ СТ.)
 4. І. І. Задорожний, А. Т. Ніколаєв, В. Б. Рій
  АНАЛІЗ ПРИЧИН ПОРАЗКИ ФРАНЦУЗЬКОЇ АРМІЇ У ФРАНКО-РОСІЙСЬКІЙ ВІЙНІ 1812 РОКУ. УКРАЇНСЬКИЙ КОНТЕКСТ
 5. М. А. Калиняк
  ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
 6. Н. М. Лєсовець
  ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ПРАКТИКО ЗОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ ГАЛУЗІ
 7. Я. В. Лупій, С. А. Даниленко
  ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДИК ТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ АУДІОВІЗУАЛЬНОЇ СФЕРИ
 8. В. Ф. Миронюк
  ГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ПЕДАГОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
 9. О. С. Переломова
  ФІЛОСОФІЯ НАУКОВОГО ДИСКУРСУ
 10. С. Д. П’янзін, М. П. Василенко
  ГЕНДЕР І СТАТЬ: КОНФЛІКТОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
 11. Я. І. Рибалка
  РОЛЬ ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІМИ УЧИТЕЛЯМИ-СЛОВЕСНИКАМИ
 12. О. І. Ситник
  ПОЛІТОЛОГІЧНА ДОКТРИНА В. ЛИПИНСЬКОГО: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ
 13. V. G. Chornobai
  LEARNING ENGLISH IN AGRICULTURAL UNIVERSITIES (PROBLEMS AND DIFFICULTIES)

РОЗДІЛ 6 ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

 1. І. І. Катериненко
  ОРГАНІЗАЦІЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ З МАТЕМАТИКИ
 2. М. О. Лановський
  РОЗГЛЯД ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ІНТЕРНЕТУ РЕЧЕЙ НА ПРИКЛАДІ СИСТЕМИ МЕТЕОРОЛОГІЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ
 3. Н. П. Мельниченко
  ІНФОРМАЦІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ТЕХНІЧНІЙ ОСВІТІ